BASES DEL SORTEIG


1.- Organitzador del sorteig:

El sorteig està organitzat per la societat SANT ELOI ESTACIÓ DE SERVEI S.A, inscrita al registre de Societats en data 8 de març del 1967, amb número de registre 404, Llibre B-1, Foli 30, i NRT A-700029-H.

El domicili social de la societat es troba situat a la Ctra. General d’Espanya s/n a Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.

La societat és titular del núm. de registre de comerç  900404-K, i la seva activitat és la d’estació servei, bar, restaurant i supermercat amb carnisseria i peixateria.

Sant Eloi Estació Servei S.A., vol procedir a organitzar el sorteig d’una cistella amb les condicions que s’estableixen en el present document (d’ara en endavant EL SORTEIG).

El servei d’atenció al client es realitza mitjançant el telèfon número (+376) 861864  i al correu electrònic info@granbicoca.com.

Les presents bases es troben publicades a la pàgina web www.granbicoca.com
 

2.- Àmbit territorial i temporal del sorteig:

L’àmbit de participació en el sorteig, mitjançant l’adquisició de butlletes, és el Principat d’Andorra.

El període de participació en el sorteig començarà el dijous 19 de juliol 2018 a les 8h30 i finalitzarà el dijous dia 20 de desembre de 2018 a les 24 hores.
 

3.- Participació:

Pot participar en el sorteig qualsevol persona física, major d’edat, independentment del lloc de residència, que adquireixi una butlleta i satisfaci l’import de CINC EUROS (5.-€) per butlleta.

La venda de les butlletes es realitzarà al Principat d’Andorra per mitjà dels comerços autoritzats per Sant Eloi Estació Servei S.A., i mitjançant la venda on-line a través de la pàgina web www.granbicoca.com.

No està permesa la venda i participació al sorteig a menors de 18 anys. La butlleta premiada titularitat d’una persona que no compleixi el requisit de la majoria d’edat serà declarat premi nul, i per tant es procedirà a una nova adjudicació del premi de la rifa, segons el procediment establert en aquestes bases.
 

4.- El premi:

El premi consisteix en un lot de productes, d’un valor total de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000.-€) segons el llistat de productes i valor de mercat que consta en l’Annex I i condicions especificades per cadascun d’ells. El premi s’entregarà al Principat d’Andorra.

El premi estarà  exposat al peu de la façana d’entrada del Centre Comercial Sant Eloi, situat a la Ctra. General d’Espanya s/n, a Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra, del dia 19 de juliol de 2018 fins a l’entrega del premi al guanyador del sorteig.
Els xecs regal que fan part del premi, s’hauran de bescanviar  en un termini màxim d’un any a comptar de la data de lliurament al guanyador del sorteig.

Tots els vehicles que fan part del premi s’entregaran sense matricular. Correspondrà al guanyador el pagament de qualsevol taxa i/o tribut que pugui ser d’aplicació.

Tot trasllat, parcial o total del contingut del premi anirà per compte i càrrec del premiat, inclosos els impostos que es puguin generar de qualsevol tipus.

Queda ben entès que Sant Eloi Estació Servei, SA lliura el premi sense tenir que assumir cap tipus d’impost, taxa ni qualsevol altre tribut al respecte.

El premi és personal i intransferible, no es podrà bescanviar per diners. No obstant l’anterior, un cop lliurat el premi per part de l’organització de la rifa, el guanyador podrà disposar lliurement del mateix.
 

5.- Mecanisme de participació en el SORTEIG:

La venda de les butlletes s’iniciarà el dia 19 de juliol del 2018 a les 8h30 i finalitzarà el dia 20 de desembre de 2018 a les 24 hores. En el cas de la venda en els punts autoritzats per Sant Eloi Estació Servei, SA finalitzarà a l’hora de tancament del comerç i com a molt tard a les 24 hores.

Es posaran a la venda un total de 100.000 butlletes numerades de la 0 a la 99.999. Com s’ha exposat, hi haurà dos sistemes de venda: la venda física, realitzada pels punts de venda autoritzats per la Societat Sant Eloi Estació Servei S.A.; i la venda on-line per mitjà de la pàgina web www.granbicoca.com.

L’organització de la rifa abans del 21 de desembre del 2018, a les 13 hores, remetrà al Consell Regulador Andorrà del Joc, una relació dels números venuts i dels números no venuts, i dipositarà les butlletes no venudes.

En el cas de la venda:

1.- Via On-line

El comprador accedirà a la pàgina web www.granbicoca.com on podrà escollir una butlleta dels números sencers que es trobin a disposició en la pàgina web. La persona podrà realitzar la compra de totes les butlletes que desitgi, que s’aniran dipositant a una cistella de la compra en la pàgina web per un termini màxim de 30 minuts, transcorregut el qual, sense que s’hagi finalitzat el procés de compra, el/s número/s tornarà/n a estar a disposició per a la seva adquisició en la pàgina web.
 
Un cop la persona disposa del número de butlleta escollit expressament, haurà de registrar les seves dades personals (nom i cognoms, data de naixement, correu electrònic i telèfon). Posteriorment, realitzarà el pagament de la/les butlleta/es a través d’un terminal per vendes virtual.

Un cop realitzat el pagament, rebrà la conformitat de la compra amb l’acceptació del pagament, i de manera automàtica en el correu electrònic facilitat en el registre a la pàgina web, rebrà la/es butlleta/es en format electrònic-.

Aquesta butlleta només serà a efectes d’informar del número que el client ha adquirit. La societat guardarà les dades amb que el client s’ha identificat. L’original del número de butlleta assignada a cada persona a través del canal on-line, estarà dipositat per la seva custodia al Consell Regulador del Joc d’Andorra.

En la venda on-line, el comprador tindrà la possibilitat de regalar la/es butlletes que desitgi.

En aquest cas, un cop registrades les seves dades tal com s’indica en l’apartat a) haurà de registrar les dades personals del beneficiari de la/es butlleta/es (nom i cognoms, data de naixement, correu electrònic i telèfon). Les dades de l’adquirent es conservaran a efectes del pagament realitzat, mentre que les dades del beneficiari de la/es butlleta/es seran guardades i considerades a efectes d’identificar el guanyador del sorteig.

Un cop realitzat el pagament per part del comprador, aquest rebrà la conformitat de la compra amb l’acceptació del pagament per correu electrònic  tanmateix el beneficiari de la/es butlleta/es rebrà un correu electrònic amb el/s número/s de les butlletes que li han regalat.

Únicament podrà reclamar el premi, el beneficiari de la butlleta, en cas de ser la seva butlleta la premiada.

Per tot el que no estigui previst en el present apartat, li és d’aplicació el previst en l’apartat a) per remissió expressa i sempre que no es contradigui amb l’establert en el present.

2.- Venda física de butlletes

La venda física de butlletes es realitzarà per mitjà dels punts de venda autoritzats per Sant Eloi Estació Servei, SA, que consten en l’Annex II.

Els punts de venda disposaran de talonaris de 100 butlletes cadascun. Les butlletes adquirides per aquest mitjà seran butlletes al portador i en conseqüència, en el cas que resultés guanyadora una persona que hagi adquirit una butlleta per aquest mitjà, per poder recollir el premi serà necessari que porti el document original de la butlleta premiada.
 

6.- Procediment del sorteig de la rifa i lliurament del premi

El premi de la rifa es lliurarà a la butlleta que tingui el número coincident amb  el primer premi del sorteig de la loteria espanyola del dia 22 de desembre de 2018, conegut com el “Sorteo extraordinario de Navidad”.

La persona que ostenti la butlleta guanyadora té un termini d’un mes a partir del dia del sorteig, termini doncs que finalitza el dia 22 de gener de 2019, per  personar-se al domicili de Sant Eloi Estació Servei, SA, Carretera General d’Espanya, s/n Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra en horari laboral, amb l’original de la butlleta i els documents que permetin verificar la seva identitat i acceptar el premi de la rifa.

En cas que no s’hagi venut la butlleta premiada amb el primer premi del sorteig del dia 22 de desembre del 2018, el premi es lliurarà a la butlleta que correspongui amb el número premiat amb el segon premi del sorteig extraordinari de Nadal de la loteria nacional espanyola.

En cas que novament, no s’hagi tampoc venut aquest número, s’adjudicarà el guanyador al tercer premi del mateix sorteig.

Pel cas, que encara així, no s’hagués venut cap butlleta premiada, el premi es lliurarà al beneficiari de la butlleta que coincideixi amb el quart número premiat de l’esmentat sorteig extraordinari de nadal de la loteria nacional espanyola, tenint en compte que aquest sorteig contempla dos quarts premis, l’adjudicació tindria en compte l’ordre d’aparició d’aquests premis en l’esmentat sorteig, doncs en  primera opció, el guanyador serà el que tingui la butlleta coincident amb el primer número del  quart premi aparegut. Si no sortís cap guanyador aleshores es tindria en compte el número del segon quart premi i si encara no hi hagués cap guanyador el mateix procediment es seguiria cercant la coincidència amb els vuit números premiats amb el cinquè premi del mateix sorteig, privilegiant tal com s’ha esmentat l’ordre d’aparició en el transcurs del sorteig.

El mateix procediment s’aplicarà pel cas que el guanyador hagi de declarar-se nul, tant si és perquè el guanyador és menor d’edat, com perquè la butlleta sigui declarada nul·la per l’organisme competent.

En el cas que transcorregut el termini per acceptar el premi no hagi comparegut la persona guanyadora, Sant Eloi Estació Servei, SA seguirà el mateix procediment que l’indicat per quan no s’ha venut la butlleta guanyadora, però reduint el termini per personar-se i acceptar el premi a 7 dies naturals iniciant-se doncs aquest procediment el dia 23 de gener de 2019 a les 24 hores.

I per cas que encara i així no sortís ningú guanyador, la totalitat del premi es lliurarà per meitats a parts iguals a  ASSANDCA i CÀRITAS de la parròquia de Sant Julià de Lòria.
 

7.- Lliurament del Premi

La persona beneficiaria posseïdora de la butlleta premiada sigui físicament o adquirida per mitja electrònic, ha de personar-se al domicili de Sant Eloi Estació de Servei SA, és a dir Carretera General d’Espanya,s/n Sant Julià de Lòria Principat d’Andorra, en els terminis establerts.

Ha de presentar a l’organitzador:

-    La butlleta original premiada
-    En el cas d’haver adquirit a la pàgina web, o bé resultar-ne beneficiari per aquest mitjà electrònic, presentar el document nacional d’identitat en curs de validesa, corresponent a les dades introduïdes al moment de la compra per identificar-se com beneficiari del número premiat.

Un cop verificada la documentació, la persona accepta el premi i en signa la diligència de remesa del mateix. En aquest tràmit, entrega la butlleta guanyadora a l’organització que, un cop feta  la primera verificació, la diposita, conjuntament amb la fotocòpia de la seva documentació i en la seva presència en un embolcall de seguretat clos i precintat, per remetre al Consell Regulador Andorrà del Joc.

El procediment és d’obligat compliment per al lliurament del premi a la persona guanyadora.

A l’acceptar el premi, l’interessat autoritza a Sant Eloi Estació de Servei SA a publicar el seu nom i la seva imatge en anuncis i campanyes publicitàries transmeses o divulgades en qualsevol mitjà forma o suport, relacionades amb la rifa de la Bicoca, tot això sense cap remuneració i sense poder reclamar rés per aquest concepte.

La societat guardarà fotocòpia del número de la butlleta premiada, amb les dades d’identificació del guanyador, fotocòpia dels documents d’identitat i el corresponent rebut d’entrega del premi.

Sant Eloi Estació Servei, SA comprovarà la veracitat de la butlleta. No serà vàlida cap butlleta que presenti dubtes sobre la seva validesa o autenticitat.

En aquest cas la butlleta serà sotmesa a comprovació oficial, i el premi no podrà ser entregat sense autorització del CRAJ.

Si la butlleta en qüestió fos declarada nul·la, es procedirà a una nova adjudicació del premi de la rifa, d’acord amb el procediment establert en les presents  bases.

Sant Eloi Estació Servei, SA es reserva el dret de no adjudicar el premi en el cas que no hagi venut un mínim de 50.000 butlletes. En aquest cas, Sant Eloi Estació Servei, SA procedirà a retornar l’import de la butlleta, a les persones que l’hagin adquirit presentant aleshores l’original de la butlleta i en el cas d’adquisició per mitjà electrònic identificant-se  amb el seu document d’identitat vigent.


8.- Protecció de dades

Les dades personals facilitades a Sant Eloi Estació Servei, SA en virtut de la participació, tant a nivell de l’adquisició de les butlletes per mitjà telemàtic, com dels punts de venda participants, de conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, passaran a formar part d’un fitxer degudament inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, de titularitat de Sant Eloi Estació Servei, SA.

En tot cas, Sant Eloi Estació Servei, SA. garanteix a les persones que lliuren les seves dades que el tractament de les mateixes per part de Sant Eloi Estació Servei, SA., o per part de tercers en el seu nom, està sotmès al secret professional més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Altrament, s’informarà a les persones que lliuren les seves dades de caràcter personal que les que sol·licita Sant Eloi Estació Servei, SA. són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder dur a terme les finalitats esmentades. Per la seva banda, les dades de caràcter personal que es facilitin a Sant Eloi Estació Servei, SA. han de ser certes i correctes, i cal comunicar a Sant Eloi Estació Servei, SA. qualsevol canvi en les mateixes. En qualsevol cas, respondran aquests de la veracitat i de la correcció de les dades de caràcter personal facilitades a Sant Eloi Estació Servei, SA., i aquesta podrà, en tot cas, excloure dels seus serveis i productes a les persones que hagin facilitat dades falses o incorrectes, sense perjudici de les altres accions legals que mai poguessin correspondre.

Tanmateix, també en compliment de la LQPD, Sant Eloi Estació Servei, SA. informarà les persones que lliuren les seves dades que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals que els reconeix la LQPD, s’haurà d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic info@granbicoca.com, a la qual s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport/document nacional d’identitat de la persona interessada.

La persona que resulti guanyadora del present sorteig dóna la seva conformitat a que la seva imatge i les seves dades s’utilitzin per a fins publicitàries.


9.- Interpretació de les bases de la rifa i resolució de conflictes

Totes les qüestions i divergències que poguessin sorgir per raó de la interpretació, aplicació o execució de les bases de la rifa, seran sotmesos a la jurisdicció del Tribunals Andorrans, als que se sotmeten expressament tots els participants i la organització, amb renúncia expressa de llur fur propi, si altre fos.

Sant Julià de Lòria, 25 de maig del 2018.

Copyright ę 2020 granbicoca.com
Powered by